สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ 1

 

จำนวน 45 ที่นั่ง ในวันที่ 22 ส.ค. - 21 ต.ค. 2561

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

ดาวโหลด ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ได้ที่นี่

 

กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์

สามารถสแกน QR ได้ที่นี่

40893057_235186627165634_758931023111756

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการจัดการแหล่งสารสนเทศ อย่างมืออาชีพ มีจิตบริการ
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9 เหตุผลที่ต้องเลือกเรียน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
2. มีโครงการหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น่าสนใจ

3. มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

4. มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยหนังสือ และสื่อดิจิทัลนานาประเภท

5. สามารถเป็นที่ปรึกษาและพึ่งพาของผู้อื่นได้ในฐานะ "นักสารสนเทศ"

6. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของชาติ การสร้างนิสัยรักการอ่าน

7. มีโอกาสไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

8. มีงานรองรับตลอดปี มีโอกาสได้งานสูง จากห้องสมุดภาครัฐ และเอกชน

9. สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของกิจการสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง

ประกาศ

Capture2.JPG
ประกาศจากสาขาวิชาฯ เรื่องกำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยเขตภาคกลาง
40797607_264142891096784_459527193761729
ประชาสัมพันธ์ “สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS)
40752536_254049698579729_385960022657466
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่1 การรับด้วย Portfolio
37150221_2162401800440996_78293941226653
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการ ช่วงกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561
38801286_2148032941877882_71129206448529
ประกาศ นักศึกษาใหม่ รับบัตรนักศึกษา ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ มบส.